Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Snoepdomein.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Snoepdomein.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Snoepdomein.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Snoepdomein.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.


Artikel 2. Offertes

1. Snoepdomein.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.


Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Snoepdomein.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Snoepdomein.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

1. Alle door Snoepdomein.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Snoepdomein.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Snoepdomein.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Snoepdomein.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Snoepdomein.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Snoepdomein.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Snoepdomein.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.


Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Snoepdomein.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Snoepdomein.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Snoepdomein.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Snoepdomein.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Snoepdomein.nl kunnen worden toegerekend.


Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Snoepdomein.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Snoepdomein.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Snoepdomein.nl ter kennis gekomen omstandigheden Snoepdomein.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Snoepdomein.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Snoepdomein.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Snoepdomein.nl schadevergoeding te vorderen.
4. Snoepdomein.nl heeft het recht om bestellingen gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren zonder reden van opgaaf.

 

Artikel 7. Retourneren

U mag producten of de bestelling retourneren binnen 14 dagen, mits onbeschadigd en ongeopend. Je betaald zelf de kosten voor het retour zenden van de bestelling of producten.

Wil je een product of bestelling retourneren? Lees dan onderstaande informatie goed door:

Binnen 14 dagen na ontvangt dien je het product aan ons te retourneren. Voorafgaand laat je schriftelijk aan ons weten dat je een deel of je gehele bestelling wil retourneren. (per mail).
Bewaar altijd de track and trace code van de retourzending.

*De producten dienen ongeopend te zijn om het artikel te kunnen retourneren. Indien producten toch geopend retour gestuurd worden, kunnen wij deze niet vergoeden.

*De retourkosten zijn voor eigen rekening. Deze worden niet vergoed door Snoepdomein.nl.

* Wanneer je een deel van je bestelling retourneert, zal je enkel de producten vergoed krijgen die je retour stuurt.

* Wanneer je de gehele bestelling retourneert, zal je ook de verzendkosten voor de heenzending vergoed krijgen. (Dus niet de retourkosten)

* Bij een klacht over een product, beschadiging of verkeerde levering, dien je altijd het product te bewaren. Wij kunnen vragen om het product terug te sturen.

Artikel 8. Niet geleverde/beschadigde producten

Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.

Indien een product zodanig is beschadigd dat het niet meer genuttigd kan worden, kan je contact met ons opnemen zodat we een passende oplossing kunnen aanbieden. Laat ons dit z.s.m. maar binnen 48u na ontvangst weten. (Mail)

* Bij een klacht over een beschadigd product, dien je wel altijd het product te bewaren. Wij kunnen om foto's vragen óf om het product terug te sturen.

Artikel 9 Frisdrank/energy drinks in blik

Wij geven geen garantie op deuken in frisdrank blikken. Er is geen restitutie/vergoeding mogelijk op frisdrank in blik wanneer een blik deuken heeft of licht beschadigd is.

Artikel 10. Breuk bij chocolade en chips

Wanneer een holfiguur gebroken geleverd is vergoeden we het product door een nieuw product te versturen of het bedrag terug te storten. Op chocoladerepen en chips geven we geen breuk garantie. Het is niet mogelijk een gebroken reep of chips te retourneren

Disclaimer

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.